Życiorys

 

Edukacja:

 

2013 do nadal                      Studia doktoranckie Wyższa Szkoła Biznesu-
                                               Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk
                                               Społecznych.

 

2005                                      Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

                                               –  Kierunek: Prawo


2008                                      Akademia Ekonomiczna im. K. Adameckiego

                                               w  Katowicach  Kierunek: Zarządzanie finansami
                                               przedsiębiorstw.

                                    
2015                                       Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska
                                                i Energetyki w Gliwicach – Studia Podyplomowe:
                                                Gospodarka odpadami.


2012                                       Uniwersytet Śląski, Studnia podyplomowe:
                                                Prawo Gospodarcze i Handlowe.

 

2004                                       Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w
                                                Katowicach Kurs: Funkcjonowanie Giełdy Papierów
                                                Wartościowych i zarządzanie własnym portfelem
                                                inwestycyjnym.

 

2008                                       Procedura planowania i oceny efektywności
                                                projektów inwestycyjnych. Eurofinance
                                                Training Sp. z o.o.

2003                                       Akademia Polonijna w Częstochowie, Wydział
                                                Ekonomii i Zarządzania Studia Podyplomowe:
                                                „Praktyczne aspekty integracji europejskiej”.
                      
1994 - 1998                           Liceum Ogólnokształcące nr III w Bytomiu.

 

Kursy i szkolenia: 

 

2009                                        Kurs dla kandydatów na członków rad
                                                 nadzorczych.
 

                                                 Zagadnienia pomocy publicznej w działalności
                                                 przedsiębiorców.

 

                                                 Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem oraz
                                                 jego rozwiązanie z uwzględnieniem zatrudnienia
                                                 kadry menadżerskiej.
   
                                                 Odpowiedzialność odszkodowawcza i
                                                 odpowiedzialność karna członków zarządu i rady
                                                 nadzorczej spółek kapitałowych.

 

                                                 Wybrane aspekty zabezpieczenia interesów firmy
                                                 w zakresie zawierania i wykonywania umów.

 

                                                 Optymalizacja podatkowa formy prowadzenia
                                                 działalności przez przedsiębiorców.

 

2008                                         Zasady aplikowania o środki EFS.
 

                                                  Społeczna odpowiedzialność biznesu a marketing
                                                  personalny firmy.

 

2002                                         Profesjonalna Obsługa Kadr.


Doświadczenie zawodowe:

 

2012 -2015                              Wiceprezes Miejskiego Zakładu Składowania
                                                  Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu.

 

2011 do nadal                           Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w
                                                   Dąbrowie Górniczej (prowadzę zajęcia z  prawa
                                                   gospodarczego i handlowego, prawa
                                                   samorządowego, prawa administracyjnego).

 

2011-2014                                Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

2011 do nadal                           Członek Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności
                                                   Biznesu (CSR).

 

2010 do 2012                           Członek Rady Nadzorczej Elgór Hansen Sp. z o.o.
                                                   w Chorzowie.

 

2010 do 2012                           Członek Rady Nadzorczej OPA-CARBO Sp. z o.o.
                                                   w Bytomiu.

 

2010-2011                                Działalność gospodarcza Investia.

 

2007 do 2010                            Fundusz Górnośląski S.A. Główny Specjalista.

 

2009 do 01.2012                       Działalność gospodarcza Recykler.

 

2008-2009                                 Wiceprezes KARO Sp. z o.o.

 

2009-2010                                 Prezes Zarządu GARiP Sp. z o.o.

 

2002 do 2007                            Zespół zadaniowy ds. Nadzoru Właścicielskiego
                                                    Urzędu Marszałkowskiego.

 

2005-2006                                 Działalność gospodarcza „VOGUE”.

 

Inne doświadczenia:

 

1999 praktyki                            Urząd Wojewódzki.
                                                    Wydział Nadzoru Prawnego.
                                                    Ministerstwo Sprawiedliwości.